زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

برنامه های اداره

انکشاف زیربنا های اساسی

رفع چالش ازدحام ترافیک در هنگام بارنده گیريا، جلوگیری از تخریب پیش از وقت سرک های مواصلاتی

رفع چالش ازدحام ترافیک در هنگام بارنده گیريا، جلوگیری از تخریب پیش از وقت سرک های مواصلاتی

انکشاف متوازن شهری زون پایتخت

تعمیم نورم و استندرد های بین المللی در فرهنگ شهر سازی منطقوی

تعمیم نورم و استندرد های بین المللی در فرهنگ شهر سازی منطقوی

بهسازی، تجدید و ارتقای کیفیت ساحات غیر پلانی

ایجاد زمینۀ استفاده موثر از زمین در راستای بهبود فعالیت های اقتصادی و ارتقا سطح زنده گی مردم

ایجاد زمینۀ استفاده موثر از زمین در راستای بهبود فعالیت های اقتصادی و ارتقا سطح زنده گی مردم

ایجاد فعالیت های اقتصادی

یجاد فرصت ها جهت رشد سکتور خصوصی و دخیل سازی هرچه بیشتر آنها در روند توسعه اقتصادی کشور

یجاد فرصت ها جهت رشد سکتور خصوصی و دخیل سازی هرچه بیشتر آنها در روند توسعه اقتصادی کشور

ایجاد حکومتداری خوب و الکترونیکی

رتقا ظرفیت کادر های مسلکی به منظور ترویج سیستم در حکومتداری خوب درتمام سطوح

رتقا ظرفیت کادر های مسلکی به منظور ترویج سیستم در حکومتداری خوب درتمام سطوح

شهر کابل جدید

شهر جدید کابل، تقریبا 1.5 برابر بزرگتر از شهر کابل، استراتژیک است

شهر جدید کابل، تقریبا 1.5 برابر بزرگتر از شهر کابل، استراتژیک است

آخرین اخبار

بلاگ اداره

داوطلبی ها

لست مکمل

ساحات زون پایتخت

ویدیوهای جدید

لست مکمل