زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

قراردادها

شمارهعنوان قراردادموقعیتشرکت قراردادیاغاز کارمیعاد قرارداد (ماه)ختم کارقیمت قراردادحالت فعلی
1تهیه خدمات انترنتاداره مرکزیشرکت تهیه خدمات گیگانور1397/10/09121398/09/301,944,000.00در جریان است
2اعمار شبکۀ آبرسانی پکتیاکوت ناحیه نه ولایت کابلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی و سرکسازی بیست چویس1398/02/28181399/07/2717,416,815.88در جریان است
3اعمار 10 باب برج های امنیبتی برای پارک صنعتی و زراعتی باریک آبباریک آب ولایت پروانشرکت ساختمانی خوست1398/03/18120 روز1398/08/84,925,206.52در جریان است
4پروژه تخریب خانه ها، ساختمانها و اعمار دیوار استنادی در مسیر سرک بی بی مهرو الی قلعه موسی -ولایت کابلناحیه 10 کابلشرکت ساختمانی افغان میوند1398/03/2451398/08/2358,983,420.00در جریان است
5پروژه اعمار سرک از استیشن 0+800 الی استیشن 1+257 در ساحه بی بی مهرو الی قلعه موسیناحیه 10 کابلتصدی ساختمانی افغانی دولتی1398/06/14101399/04/1617,122,967.35در جریان است
6ترمیم 16 عراده وسایط با پرزه جات مورد ضرورت و خدمات آناداره مرکزیشرکت کهکشان دلاوری لمیتد1398/03/6120 روز1398/04/201,484,080.00در جریان است
7کرایه نمودن حویلی جهت دفتر مرکزی ادارهاداره مرکزیعبدالواسع ( مالک حویلی)1397/07/15121398/07/148,136,000.00در جریان است
8کرایه نمودن حویلی برای سرپرست اداره انکشاف زون پایتختاداره مرکزیمحمد ابراهیم (نماینده مالک حویلی)1397/07/14121398/07/131,200,000.00در جریان است
9تهیه روغنیات(تیل دیزل و پطرول)اداره مرکزیشرکت تجارتی احسان فرید1397/10/23121398/10/2222,573,417.00در جریان است
10تهیه 52 قلم روغنیات و فلتر باباداره مرکزیشرکت رسول سپین غر آریوبی لمیتد1398/04/0211398/05/011,418,250.00تکمیل
11پروژه سیستم آبرسانی پارک صنعتی محمد آغه ولایت لوگرمحمد آغه لوگرشرکت حفر چاه عمیق لطیفیشروع نشده12معلوم نیست44,424,239.20مرحله تدارکاتی
12پروژه شبکه برق رسانی پارک صنعتی محمد آغه ولایت لوگرمحمد آغه لوگرشرکت شکرالله کریمی1398/06/056معلوم نیست14,396,300.00مرحله تدارکاتی
13پروژه شبکه آبرسانی و سیستم فاضلاب شهرک مهاجرین مموزیناحیه 8 کابلشرکت اخلاص کیهانشروع نشده150 روز کاریمعلوم نیست5,592,657.34مرحله تدارکاتی
14اعمار کانال ازسرک پنج تایمنی الی کانال وزیرآباد ولایت کابلناحیه 4 کابلشرکت خدمات انجنیری کاووششروع نشده90 روز کاریمعلوم نیست11,516,198.00مرحله تدارکاتی
15اعمار سرک های سنگ فرش به طول 980.7 متر درساحه صیادولایت کاپیساصیاد کاپیساشرکت ساختمانی وسرکسازی شغنانشروع نشده9معلوم نیست28,602,757.80مرحله تدارکاتی
16اعمار سرک های سنگفرش به طول 1.103 کیلومتر در ساحه تایمنی ولایت کابلناحیه 4 کابلشرکت ساختمانی منصور هلالشروع نشده10معلوم نیست23,997,088.00مرحله تدارکاتی
17اعمار سرک های فرعی در ساحه پکتیاکوت ناحیه نهم ولایت کابلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی وسرکسازی سمیر نثارشروع نشده18معلوم نیست61,742,974.10مرحله تدارکاتی
18اعمار سرک های سنگفرش و کانال اطراف مسجد عیدگاهناحیه 1 کابلشرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی حسیب غزنین1398/06/26150 روز کاری1398/12/258,827,283.00در جریان است
19تدارک 71 قلم قرطاسیه باب برای ادارهاداره مرکزیشرکت تجارتی زامیاد1398/06/2511398/07/241,191,663.00در جریان است
20اعمار سرک های سنگی به طول 5.444 کیلومتر محمود راقی ولایت کاپیسامحمودراقی کاپیساشرکت ساختمانی نوی سپین غر1398/05/27241400/05/26306,400,573.88در جریان است
21کرایه نمودن حویلی جهت پارکنگ وسایطاداره مرکزیذبیح الله (مالک حویلی)1397/12/18121398/09/301,661,270.00در جریان است
22اعمار سرک های سنگ فرش به طول 4.38 کیلو متر در شهر چاریکار ولایت پروانچاریکار پروانشرکت ساختمانی براند سوپر و شرکت ساختمانی و سرک سازی کاسمو (مشترک)1398/01/17241400/01/16104,482,313.70در جریان است
23اعمار سرک های سنگ فرش به طول 6.1 کیلو متر در ساحۀ واصل آباد ولایت کابلناحیه 7 کابلشرکت ساختمانی ابرام گلوبل گروپ1398/02/31241400/02/30156,451,174.00در جریان است
24اعمار دیوار احاطوی ترمینل چهار آسیاب ولایت کابلشهر کابلشرکت ساخنمانی گریت اعتبار1398/05/16101399/03/1531,667,519.20در جریان است
25اعمار سرک های سنگ فرش در قلعۀ شاهنان ولایت کابلشهر کابل کابلریاست تصدی ساختمانی افغانیشروع نشده معلوم نیست133,237,834.50مرحله تدارکاتی
26احداث نماد افغانستان در دامنۀ کوه شیر دروازهکوه شیر دروازه کابلریاست تصدی ساختمانی افغانیشروع نشده معلوم نیست6,286,160.00مرحله تدارکاتی
شمارهعنوان قراردادموقعیتشرکت قراردادیاغاز کارمیعاد قرارداد (ماه)ختم کارقیمت قراردادحالت فعلی
1اعمار کانال جدید از لیسه عالی غازی الی عقب باغ وحش ولایت کابلناحیه 3 کابلافغان کنسترکشن کمپنیز امبریلا1397/01/1881397/10/1032,359,437.65تکمیل
2اعمار تعمیر دو منزله در ریاست عمومی اداره امورناحیه 2 کابلشرکت ساختمانی و مشورتی انجنیری رشمور1397/08/1261398/08/924,846,605.00کار جریان دارد
3اعمار 1.414 کیلومتر سرک در میدان شهر ولایت میدان وردکمیدان شهرشرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی بهار کابل1397/06/3121398/09/127,797,257.18کار جریان دارد
4احداث شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین-ولایت پروانپروانشرکت ساختمانی صفت1397/0812151399/01/1197,231,639.31کار جریان دارد
5اعمار سرک های سنگی به طول 2.609 کیلومتر دوازده امام-ولایت کابلناحیه 13 کابلشرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی بهار کابل1397/06/04121398/09/0360,551,736.34کار جریان دارد
6احیاء و باز سازی تعمیر مسجد جامع عید گاه-ولایت کابلناحیه 1 کابلشرکت ساختمانی عزیز نعیم1396/12/14181398/06/1361,923,630.00تکمیل
7ساخت ساحه سبز مسجد جامع عید گاه-ولایت کابلناحیه 1 کابلشرکت ساختمانی سیف لمیتد1397/01/18131398/02/1748,718,780.00تکمیل
8اعمار یک باب مکتب در ساحه پکتیا کوت-ولایت کابلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی عظمی نوین1397/01/2661398/05/1134,899,269.00تکمیل
9پروژۀ احداث شبکه انتقال و توزیع پارک صنعتی-زون زراعتی باریک آبباریک آبشرکت سایقه انرژی سپلای ایند کانسترکشن1397/04/02121398/06/29261,384,767.00کار جریان دارد
10باز سازی کانال اجمیرکابلشرکت ساختمانی حافظ1397/06/1441397/10/136,097,844.00تکمیل
11اعمار سرک های سنگی بطول 2.635 کیلومتر سرک در ساحه یکه توت-ولایت کابلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی نوی سپین غر1397/06/7161398/10/671,701,988.03کار جریان دارد
12باز سازی کانال دشت برچی بطول 9.16 کیلومتر-ولایت کابلناحیه 13 کابلشرکت خدمات انجنیری کاووش و شرکت ساختمانی امداد (مشترک)1397/06/04161398/10/245,329,765.00کار جریان دارد
13اعمار 2.25 کیلو متر سرک در ساحه دشت برچی ولایت کابلناحیه 13 کابلشرکت ساختمانی فقیر محمد رحمانی و شرکت ساختمانی گرین کابل (مشترک)1397/07/08121398/07/0774,577,549.50کار جریان دارد
14اعمار سرک به طول 4.95 کیلو متر و هموار کاری ساحه به مساحت 285 جریب زمین در پارک صنعتی محمد آغه ولایت لوگرمحمد آغه لوگرشرکت ساختمانی و سرکسازی منصور هلال و شرکت کنسرویبل کانسترکشن (مشترک)1397/08/13181399/02/11203,756,509.72کار جریان دارد
15پاکاری دریای کابل قسمت سوم به طول 2.5 کیلو متر از مسجد خاتم النبین الی پل آرتلکابلشرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی شاه فیصل1397/08/53 ماه کاری1397/12/1142,000,000.00تکمیل
16اعمار سرک ها وهموار کاری ساحه پارک لوژستیکی میدان شهرمیدان شهرشرکت ساختمانی گلکسی سکای و شرکت ساختمانی بهرام زوی طوطاخیل1397/09/06121398/09/05115,198,189.10کار جریان دارد
17اعمار سرکهای سنگ فرش به طول 3.2 کیلو متر در ساحه موسهی 2 - ولایت کابلکابلشرکت ساختمانی و سرکسازی سپین دره1397/12/27181399/06/2655,397,743.28کار جریان دارد
شمارهعنوان قراردادموقعیتشرکت قراردادیاغاز کارمیعاد قرارداد (ماه)ختم کارقیمت قراردادحالت فعلی
1پروژه پاک کاری دریای کابلشهر کابلشرکت ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی1396/03/27121397/03/2689,250,000.00تکمیل
2پاک کاری دریای کابل بمنظور اشتغالزاییشهر کابلشرکت ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی1396/07/2631396/10/2566,300,000.00تکمیل
3صنایع دستی برای زناندهسبز ولایت کابلشرکت ساختمانی فرنک سن1398/01/2151398/07/2914,542,750.00کار عملی جریان دارد
4احداث 1.344 کیلومتر سرک در شهرک مهاجرین ولایت پروانولایت پروانشرکت ساختمانی افغان امید1396/06/1591397/05/1374,678,203.00تکمیل
5احداث 1.184 کیلو متر سرک پارک صنعتی محمد آغه ولایت لوگرمحمد آغه لوگرشرکت ساختمانی تولید مواد ساختمانی و سرکسازی حمید کوچی1396/06/1451396/11/1336,287,716.70تکمیل
6اعماریک باب مکتب درولسوالی محمد آغه ولایت لوگرمحمد آغه لوگرشرکت ساختمانی و انجنیری افغان لیزر1396/07/1241396/11/114,518,648.00تکمیل
7اعمار خانه های نمونوی برای مهاجرینشهر کابلشرکت ساختمانی آریانا رایز1396/05/1731396/09/3027,890,721.00تکمیل
8اعمار منازل رهایشی و احداث سرک جغل فرش در ساحه کوه کرخشهر کابلشرکت ساختمانی و سرکسازی شاه فیصل و شرکت ساختمانی و سرکسازی سیف1397/01/661398/03/687,833,200.00کار عملی جریان دارد
9اعمار یک باب کلینیک با دیوار احاطوی آن واقع حوت خیلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی بلد ویلز1397/03/8111398/05/68,919,026.00تکمیل
10اعمار مرکز آموزش های مسلکی و حرفوی در ولسوالی دهسبز-ولایت کابلدهسبزشرکت ساختمانی اقدام برادرز18/07/1396419/03/13977,566,679.00تکمیل
11اعمار یک باب مکتب در ساحه هوت خیل ناحیه نهم -ولایت کابلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی هات سن15/09/1396422/05/139710,219,936.80تکمیل
12اعمار یک باب مکتب دو منزله به مساحت 1926 متر مربع در ساحه هوت خیل ناحیه نهم - ولایت کابلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی گریت وال12/09/1396423/05/139711,890,020.00تکمیل
13اعمار یک باب مکتب سه منزله در ساحه قلعچه ولایت کابل 1428ناحیه 8 کابلشرکت ساختمانی افغان ایگر28/12/13961627/04/139848,501,333.00کار عملی جریان دارد
14تهیۀ و تدارک 55 قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتیمرکز ادارهشرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی ریوایول1396/04/1921396/06/1923,616,610.00تکمیل
15اعمار یک باب کلینیک با دیوار احاطوی آن واقع پکتیاکوت-ولایت کابلناحیه 9 کابلشرکت ساختمانی رحمان رضاء1398/02/2361398/08/2213,616,890.00کار عملی جریان دارد
16احداث 2.7 کیلومتر سرک از بی بی مهرو الی قلعه موسی-ولایت کابلناحیه 10 کابلشرکت ساختمانی نوین حکیم زاده1396/11/4101398/02/12154,444,842.00کار عملی جریان دارد
شمارهعنوان قراردادموقعیتشرکت قراردادیاغاز کارمیعاد قرارداد (ماه)ختم کارقیمت قراردادحالت فعلی
1پروژۀ پایه های 15 متره از چهارراهی ترافیک الی چهارراهی شهید و چهارراهی تانک تیل اریانا الی سرک پنجم تایمنیناحیه 4 کابلشرکت ساختمانی مطمئن صاحبزاده1395/10/1321396/05/1710,543,644.00تکمیل
2اعمار کانال جدید چهارراهی تانک تیل اریانا الی چهارراهی سرک پنجم تایمنیناحیه 4 کابلشرکت انجنیری مشرق1395/10/29121396/12/7105,971,802.00تکمیل
3سرکهای سنگ فرش در ساحه پروژۀ تایمنیناحیه 4 کابلشرکت ساختمانی، سرکسازی و لوژستیکی افغان امید1395/11/30151397/05/1391,592,584.11تکمیل
4احداث سیستم فاضلاب پارک صنعتی باریک آبباریک آب ولایت پروانشرکت حفر چاه عمیق لطیفی1395/12/29211397/10/2740,164,100.00کار عملی جریان دارد
5احداث سرک باریک آب پارک صنعتی-زون زراعتی باریک آبباریک آب ولایت پروانشرکت کومسون انشاط صنایع و تجارت1395/11/29241398/03/28828,068,352.00کار عملی جریان دارد
6احداث سرک های سنگ فرش در ساحه پروژه شاه شهیدناحیه 8 کابلشرکت ساختمانی آصف خان1395/11/3091397/11/2922,330,456.96تکمیل
7اعمار کانال جدید از چهارراهی ترفیک الی چهارراهی شهیدناحیه 4 کابلشرکت ساختمانی مشرق1395/10/29121397/01/27199,655,874.00تکمیل
8احداث شبکه آبرسانی پارک صنعتی زون زراعتی باریک آبباریک آب ولایت پروانشرکت ساختمانی و پلانگذاری اکسیلینت1395/12/29211397/12/2869,453,263.00کار عملی جریان دارد