زبان
 • info@crida.gov.af
 • سرک اول انصاری، کابل
 • +93 744 44 93 01
زبان

پرسش های متداول

پروگرام های اولیت کاری زون پایتخت کدام ها اند؟

پروگرام های اولیت کاری برای زون پایتخت:

 1. انکشاف زیربناهای اساسی
 2. انکشاف متوازن شهری زون پایتخت
 3. ایجاد فعالیت های اقتصادی
 4. بهسازی, تجدید و ارتقای کیفیت ساحات غیرپلانی
 5. ایجاد حکومتداری خوب

نتایج تطبیقوی پلان های ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت کدام ها اند؟

نتایج تطبیقی پلان های ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت قرار ذیل اند:

 1. انکشاف اجتماعی و اقتصادی
 2. ایجاد فرصت های اشتغال زایی
 3. کاهش فقر

پروژه های کوتاه مدت ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت کدام ها اند؟

پروژه های کوتاه مدت ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت قرار ذیل اند:

 1. توسعۀی اولین پارک زراعتی و صنعتی در باریک آب
 2. حل مشکلات سیلاب در شهر کابل
 3. پاک کاری دریای کابل
 4. بهسازی ساحات غیرپلانی یکه توت, پلچرخی, دشت برچی, گل باغ
 5. احداث سرک سرخاب از پل قندهار تا بند برق سرخاب (درحدود ۱۵.۳۶ کیلومتر طول)
 6. احداث سرک سرخاب از پل قندهار تا بند برق سرخاب (درحدود ۱۵.۳۶ کیلومتر طول)

کدام ولسوالی های کابل مربوط به ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت می شوند؟

:در زیر لیست تمام ولسوالی های مربوط به اداره مستقل انکشاف زون پایتخت آمده است

 1. دهسبز
 2. میربچه کوت
 3. کلکان
 4. قرغه
 5. گلدره
 6. فرزه
 7. استالیف
 8. شکردره
 9. پغمان
 10. چهار آسیاب
 11. موسهی
 12. خاک جبار
 13. بگرامی
 14. سروبی