زبان
 • info@crida.gov.af
 • سرک اول انصاری، کابل
 • +93 744 44 93 01
زبان

معرفی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

stone3.jpgزون پایتخت متشکل است از شهر کابل و کلیه ولسوالی های آن، میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک، چاریکار، مرکز ولایت پروان و برخی از ولسوالی های آن شامل جبل السراج و بگرام، محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهستانات این ولایت، پل علم مرکز ولایت لوگر و ولسوالی های محمد آغه و خوشی این ولایت که مساحت کلی آن به 7,735 کیلومتر مربع بالغ می گردد.

براساس مصوبۀ شماره (3) مؤرخ 11/ ثور /1395 کابینه و فرمان شماره (44) مؤرخ 3/4/1395 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور ایجاد محیط سالم شهری و رفع کلیه مشکلات ناشی از افزایش روز افزون نفوس در پایتخت کشور و به ملاحظۀ تمرکز فعالیت های اقتصادی و خدماتی در آن، ادارۀ انکشاف شهر جدید کابل به نام ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت یاد گردیده و منحیث واحد مستقل بودجوی و انتفاعی دولت تغییر صلاحیت نموده و شامل ساختار تشکیلاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان گردیده است.

 

موقعیت، مساحت و حدود زون پایتخت

ساحات مربوط به زون پایتخت قرار ذیل است:

 1. ولایت کابل مشتمل بر شهر کابل و ولسوالی های دهسبز، میربچه کوت، کلکان، قره باغ، گلدره، فرزه، استالف، شکردره، پغمان، چهارآسیاب، موسهی، خاک جبار، بگرامی و سروبی

 2. شهر میدان شهر ولایت میدان- وردک

 3. شهر چاریکار و ولسوالی های جبل السراج، سیدخیل و بگرام ولایت پروان

 4. شهر محمود راقی و ولسوالی کوهستانهای ولایت کاپیسا

 5. شهر پل علم و ولسوالی های محمد آغه و خوشی ولایت لوگر

 

مساحت:

ساحه مجموعی زون پایتخت 7735 کیلومتر مربع میباشد

 

اهداف ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت

 

 1. ایجاد تسهیلات به ارگان های ذیربط سکتور شهری از طریق طرح، دیزاین و تطبیق پروژه های خاص انکشافی در زون پایتخت

 2. بررسی ظرفیت های کنونی و ارتقای ظرفیت سکتور های ذیربط در توسعه زون پایتخت

 3. تهیه و ترتیب پلان های تخنیکی جهت استفاده موثر از اراضی دولتی تحت ساحات زون پایتخت

 4. ایجاد حکومتداری شهری سالم و کارا

 5. توسعه امکانپذیر و پایدار منطقوی و احیای مجدد هویت تاریخی و فرهنگی زون پایتخت

 6. ایجاد بافت منطقوی میان شهر ها و زون های اقتصادی در زون پایتخت

 7. تمرکز زدایی نفوس و فعالیت های اقتصادی به سطح شهر های زون پایتخت

 8. فراهم آوری زمینۀ اشتغال، رفاه اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت های داخلی و بیرونی

 9. بهره برداری مؤثر از منابع ارضی وکاهش فقر از طریق انکشاف زون پایتخت

 10. تشویق مشارکت زنان درسهمگیری مدیریت شهرهادر زون پایتخت

 11. ایجاد زمینه ها جهت سهمگیری بیشتر جوانان در امرانکشاف و مدیریت شهرها

 12. بوجود آوردن تحول بنیادی اقتصادی و اجتماعی در زون پایتخت منحیث مودل موفق برای تمام کشور

 

دیدگاه پیرامون انکشاف زون پایتخت

 

 1. احیای اصالت زون پایتخت با تغییر چهره شهر به یک بزرگ شهر، شهر پاک، نظیف، سرسبز و زیبا، شهرفرهنگ و دانش، صنعت و تجارت، شهر ورزش، صحت و توریزم و در نهایت شهری با داشتن تمام امکانات یک پایتخت عصری در منطقه برای بهزیستی و تعالی انسان این سرزمین

 2. ایجادبزرگ شهر، داینامیک، خودکفاء و پایدار مجهز با زیربناها و تسهیلات عامۀ معیاری و محیط زیست سالم

 3. 3. ایجاد بزرگ شهر بدون تعصبات قومی، لسانی، نژادی، سمتی و مذهبی

 4. ترویج فرهنگ شهر نشینی و معیاری ساختن حیات شهری ازطریق انکشاف زون پایتخت

 5. توسعه شهر ها )با تمرکز زدائی جهت رشد متوازن اقتصادی) درساحات تحت زون پایتخت، با حفظ اصالت تاریخی وروستائی آنها،و با بافت ارگانیک با شهرفعلی کابل و مبدل ساختن آن به زون پایتخت به حیث مظهر وحدت ملی افغانستان

وظایف عمدۀ اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

 

 1. تطبیق ماستر پلان شهر جدید کابل و کابل بزرگ- زون پایتخت در مطابقت با معیارهای ملی و بین المللی

 2. طرح ، دیزاین وتطبیق پروژه های انکشافی به سطح زون پایتخت

 3. تشویق و سهیم ساختن سکتور خصوصی در انکشاف زون پایتخت با استفاده از انواع مشارکت های عامه وخصوصی در همآهنگی با وزارت شهرسازی و مسکن

 4. ایجاد زون های اقتصادی، صنعتی، زراعتی، رهایشی، تفریحی و غیره

 5. احداث شهرکهای رهایشی، ایجاد محله های اداری و دیپلوماتیک در محدوده شهر بزرگ کابل با درنظرداشت مطالعات تخنیکی، اقتصادی، مالی و حقوقی تحت ماستر پلانهای منظور شدۀ وزارت امور شهرسازی ومسکن

 6. بهسازی وجلوگیری ازمحله های غیر قانونی، غیرپلانی و خود سر )گیتوهای لسانی، مذهبی، قومی و سمتی)

 7. ایجاد مراکز فعالیت های تجارتی و اقتصادی جهت ارتقاء سطح فرصت های کاری زون پایتخت برای زنده گی بهتر

 8. انجام سروی ها، تحقیقات و ارزیابی ها با استفاده از شیوه های قبول شدۀ ملی و بین المللی برای تطبیق پلانهای تجارتی، زراعتی و اقتصادی در زون پایتخت

 9. تهیه و تطبیق طرحهای مؤثر اقتصادی و مالی از زمین های دولتی قسماً انکشاف یافته و یا غیر انکشاف یافته تحت ماستر پلان کابل بزرگ

 10. طرح تجدید و تعدیل پلان های تخنیکی قبلی جهت استفادۀ اعظمی از زمین های دولتی بمنظور مفیدیت اقتصادی،مالی و اجتماعی تحت ماستر پلانهای منظور شدۀ وزارت امور شهرسازی ومسکن

 11. تهیۀ طرح های توسعوی یکپارچه برای محلات و بافت های فرسودۀ شهر با رویکردهای اقتصادی مؤثردر زون پایتخت

 12. بهبود شرایط زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی جهت احیای اصالت، برازندگی و تقویت هویت کابل قدیم

 13. مطالعه امکان پذیری ایجاد پارکهای تفریحی بعوض باغهای تخریب شده قبلی (در کابل قدیم)

 14. مطالعه امکان پذیری ایجاد شبکه فاضلاب شهری کابل فعلی و محلات مسکونی در کوه های شهر و اعمال سیاستهای تشویقی برای انجام این امر درمشارکت با مردم

 15. سایر وظایفی که از سوی جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و یا شورای عالی شهرسازی به این اداره محول میگردد