زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

بلاگ اداره انکشاف زون پایتخت

بلاگ اداره

  • سرک های سنگفرش

    شبکه سرک یک بخش عمدۀ ترانسپورت زمینی میباشد که قریه جات، ولسوالی ها، سرک ها و حتی کشور ها را بهم وصل می سازد. سرک های سنگی نوع ابتدایی شبکه سرک بشمار میرود که حدود یکهزار سال قبل در بخش های مختلف دنیا رایج بوده و تا هنوز انواع مختلف این گونه سرک های به اشکال (تقلیدی و طبیعی) در شهر ها و قریه جات، ساخته میشوند.