زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


دیدار و ملاقات با نمایندگان محترم قریه شینه، شهرک احمد شاه بابا مینه، بت خاک و قلعه شانان ناحیه دوازدهم شهر کابل
  • ۱۴ عقرب ۱۳۹۹
  • PM ۱۲:۱۸
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت با نمایندگان محترم ساحات شینه، شهرک احمد شاه بابا مینه، بت خاک و قلعه شانان با حضورداشت سلطان احمد عزیزی معاون تخنیکی اداره دیدار و پیرامون چگونگی فعالیت های انکشافی در ساحات یاد شده بحث و تبادل نظر نمودند.

نمایندگان مردم خواستار پخته کاری سرک های وصلی، ساخت تعمیر برای مکاتب و ایجاد پارک های تفریحی و ساحات سبز گردیده؛ نبود سرک های پخته را معضل نهایت حاد به ساکنین ساحات متذکره عنوان نموده افزودند؛ طی سالهای متمادی هیچ نوع عرضه خدمات انکشافی به ما صورت نگرفته و اینکه ادارات سکتور شهری از انکشاف متوازن صحبت میکنند هیچ نوع توازن انکشافی در ساحه به چشم نمیرسد بناً از اداره انکشاف زون پایتخت تقاضا مینماییم تا با روی دست گرفتن فعالیت های انکشافی در ساحه به اصل انکشاف متوازن بپردازد.

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره پس از شنیدن مشکلات و گرفتن عرایض مردم ضمن تقاضا از مردم بر اولویت بندی ساحات با در نظرداشت آسیب پذیری بیشتر و کمتر چنین گفت: با توجه به توانائی بودجوی اداره به شما اطمینان میدهم که در صورت موجودیت بودجه لازم به مشکلات شما بی درنگ رسیدگی صورت خواهد گرفت و این کار نه تنها وظیفه، بلکه مسئولیت ایمانی و وجدانی ما پنداشته میشود. ایشان از مردم خواست با اداره انکشاف زون پایتخت در تطبیق پروژه ها همکار باشند تا باشد دست به دست هم داده هریک در حیطه صلاحیت خویش از تشنج و مشکلات محیطی جلوگیری کرده در آبادانی کشور سهم فعال خویش را ایفا نماییم که مورد استقبال مردم قرار گرفت و نمایندگان مردم تعهد و همکاری شان را به رهبری اداره اعلام نمودند و نشست با دعای خیر و برکت خاتمه یافت.