زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

با اداره انکشاف زون پایتخت کار کنید!

تهیه خدمات انترنتی

۰۷ عقرب ۱۳۹۸

پروژۀ تهیه روغنیات (تیل دیزل و پطرول)

۲۷ میزان ۱۳۹۸
تمدید شده