زبان
 • info@crida.gov.af
 • سرک اول انصاری، کابل
 • +93 744 44 93 01
زبان

انکشاف متوازن شهری

انکشاف متوازن یکی از اهداف کلیدی پالیسی زون پایتخت (2030)، میباشد. استفاده از آن مفهوم توزیعی و یکپارچگی را افاده نموده و آنرا به ساختار فضایی منطقه، ارتباط میدهد.انکشاف متوازن در زمینه برنامه ریزی فضایی تاریخچه طولانی دارد. این به انکشافات اراضی چندین بعدی مناطق و نواحی مختلف (پروان، میدان شهر، پل علم، کابل و سروبی) بر میگردد، که هریک از این مناطق مرتبط به یک رابطۀ متفاوتِ، توازن یا تعادل میباشد که ذیلاً شرح شده:

 

 • توزیع فعالیت اقتصادی و دسترسی به آن در سراسر منطقه؛
 • توازن فعالیت ها در یک منطقه و همچنان توازن میان توسعه و تهیه زیربنا یا ارتقای توسعه اقتصادی، تهیه مسکن و ارائه خدمات؛
 • یک ساختار فضایی متوازن که به قابل دسترس بودن دارایی های ثابت چون زیرساخت های ترانسپورتی در مسیر تمام مناطق در اروپا، مربوط میگردد، همچنان به توازن در ساختار مسکن گزینی، به گونه ای که شهرک ها و شهرها تکمیل کننده یکدیگر باشند نه رقیب یکدیگر، نیز مرتبط میگردد.
 • حفظ توازن زمان و این مفکوره را باهم مقایسه نمائید که توسعه باید مرحله وار صورت گیرد تا باشد که انجام فعالیت ها در روند توسعه به شیوه هم آهنگ، در یک مسیر قرار گیرد.

هدف ایجاد انکشاف متوازن در قلمرو زون پایتخت اینست تا قویاً پالیسی انکشاف دولتی منعکس سازد.

 • انکشاف متوازن شهری در زون پایتخت؛
 • تقویت اقتصاد داخلی و زراعتی؛
 • ترمیم و بازسازی میراث فرهنگی و اماکن تاریخی؛
 • توانمندسازی زنان از طریق مهارت ها و دانش؛
 • ایجاد طرح های جدید مسکن؛
 • مسکن اجتماعی
 • مسکن مقرون به صرفه
 • انکشاف شهر جدیدکابل
 • انکشاف شهر جدید سروبی
 • زیست پذیری متوازن در زون پایتخت
 • انکشاف متوازن معارف
 • انکشاف متوازن صحت
 • ایجاد و تقویت امنیت متوازن در زون پایتخت
 • ایجاد توازن در مراکز تجارتی

ماستر پلان ولسوالی سروبی