زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

ایجاد فعالیت های اقتصادی

اداره انکشاف زون پایتخت در نظر دارد تا زون های تفریحی و اقتصادی را در گلغندی، صیاد، پغمان، استالف، قره باغ، دهسبز و زون اقتصاد و تفریحی محمد آغه، پلان و دیزاین نماید که این مناطق ظرفیت جذب سرمایه گذاران و مهیا بودن زمین را دارند.

منطقه اقتصادی در طول دهه های گذشته در سراسر جهان نفوذ قابل توجهی داشته است اما در افغانستان رشد قابل توجهی وجود ندارد.

مناطق اقتصادی معمولا به یک یا چند اهداف اقتصادی زیر میپردازند:

 

  • تحکیم و تسهیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین جهت تقویت اتصالات شهری –روستایی، که با سکتور های مشخص وصل اند؛
  • ارزیابی زنجیره ارزش برای کلستر های مشخصی که رشد باالقوه را به اساس اطلاعات کمی، کیفی و تحقیقات انجام شده به نمایش میگذارد؛
  • بخش تولیدی برای کالاهای ارزش افزوده مبتنی بر زراعت با ارائه منابع مناسب در نزدیکی هسته های شهری به منظور افزایش دسترسی به بازار؛
  • خدمات باربری، لوزیستکی، انبار و تسهیلات سردخانه (ترانسپورت، تسهیل خدمات لوژیستیکی) اولویت ها نزدیک مراکز زراعتی – صنعتی؛
  • تحریک زراعت شهری و "باغچه آشپزخانه" جهت بهبود مصونیت غذایی.

مناطق  موجود و پیشنهادی زون های اقتصادی