زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

انکشاف زیربنا های اساسی

ارائه خدمات باکیفیت و موثر که باالقوه کامل رشد را تحقق بخشیده و انگیزه های اقتصادی را افزایش میدهد، ضروری پنداشته میشود.

افغانستان،قسمیکه در سرمایه گذاری های عامه در بخش زیربناها گام های موثری را برداشته است، اخیراً در دخیل سازی سکتور خصوصی فعالانه سهیم گردیده تا تقاضا های روبه رشد را در عرصه سرمایه گذاری های گسترده مانند (توسعه صنایع و سروبی-2 توسط گروپ کمپنی های الکوزی) بعنوان یک الگوی خوب کاری، مرفوع سازد.

 به گونه مثال در انکشاف صنایع و سروبی -2 توسط گروپ کمپنی های الکوزی بعنوان یک الگوی خوب کاری، مرفوع سازد.

هیچ استدلالی وجود ندارد که انکشاف زیربنا ها اعم از اقتصادی و اجتماعی یکی از فکتور های مهم رشد اقتصادی باالخصوص در کشور های روبه انکشاف مانند افغانستان بعنوان منطقه مرکزی، بشمار میرود.

  • تسهیلات تولیدی فعالیت های اقتصادی را به تحرک میاورد؛
  • مصارف تجارت را کاهش داده و رقابت ها را بهبود میبخشد؛
  • فرصت های کاری را فراهم مینماید؛
  • فقر را کاهش میدهد؛
  • کیفیت زنده گی را بهبود میبخشد؛
  • فقدان یا نبود زیربنا باعث ایجاد تنگناه ها فرا راۀ رشد پایدار، فقرزدایی و غیره میگردد.

dfd.jpg