زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

ایجاد حکومتداری خوب و الکترونیکی

حکومتداری در پروسه دستیابی به اهداف انکشافی عوامل تسهیل کننده حیاتی را در بر میگیرد و اخیراً حکومتداری خوب بطور فزاینده در ادبیات توسعه استفاده می شود بنابر این، حکومتداری خوب دارای 8 ویژه گی عمده: مشارکتی، توافق پذیر، حسابده، شفاف، پاسخگو، موثر و کارآمد، عادلانه و فراگیر، بوده و پیرو حاکمیت قانون میباشد. حکومتداری خوب حصول اطمینان مینماید که فساد به حد اقل رسیده، دیدگاه اقلیت ها مورد توجه قرار گرفته و صدا های آسیب پذیرترین اقشار جامعه درتصمیم گیری شنیده میشود. همچنان به نیاز های حال و آینده پاسخگو میباشد.

حکومتداری خوب از طریق حکومتداری الکترونیکی بوجود میاید. حکومتداری الکترونیکی به عنوان یک نیروی حیاتی برای بهبود تحول در کیفیت، کارایی و اثربخشی حکومتداری به رسمیت شناخته شده است. دولت الکترونیک یکی از موضوعات داغ و روند جدید در حوزه حکومت است. تعریف آن هنوز نهایی نشده اما هرحکومتداری یا خدمات عامه که از طریق الکترونیکی و تکنالوژی انجام شود آنرامیتوان بعنوان حکومتداری الکترونیکی، تعریف نمود.

برنامه های حکومتداری الکترونیکی شامل بخش های ذیل میگردد:  

1. حکومتداری

  • کمپیوتری سازی دفاتر حکومتی؛ یا تجهیز دفاتر حکومتی با سیستم های کمپیوتری
  • آماده ساختن فورمه های ثبت و درخواستی حکومتی به شکل آنلاین یا برقی؛
  • کمپیوتر یا برقی سازی اطلاعات و ریکارد ها مانند زمین و مالکیت جایداد ها؛
  • تسهیل سازی دسترسی عامه به انترنت در مناطق دور افتاده از طریق کتابخانه های  عامه؛
  • استفاده از میله های کد برای احراز هویت اسناد.

2.  ظرفیت سازی

برنامه های آموزشی برای کارمندان حکومتی از طریق سیمینار ها و ورکشاپ ها ظرفیت سازی داخلی.3. توسعه مرکز و مراکز ولایات

هدف عمده زون پایتخت توسعه مرکز و مراکز ولایتی با نوین سازی امکانات موجود همراه با پروژه های آن در فصل زیربنا، مورد بحث قرار خواهد گرفت.