زبان
 • info@crida.gov.af
 • سرک اول انصاری، کابل
 • +93 744 44 93 01
زبان

بهسازی، تجدید و ارتقای کیفیت ساحات غیر پلانی

بهسازی ساحات پرنفوس بعنوان یکی از موثرین راه های مبارزه با فقر شهری، شناخته شده است؛ روش های که توسط پالیسی های بهسازی استفاده شده چون درجه موفقیت آنها به گونه چشمگیری، متفاوت اند.

هدف اصلی این دیدگاه اینست تا بالای میتودهای تمرکز نماید که مشکلات ساحات پر جمعیت و غیرپلانی را با توجه به این معضلِ که بیشتر از 70% مردم در اینگونه ساحات زیست می نمایند مرفوع سازد.

میتود ها عبارت اند از:- 1) تنظیم مجدد زمین قابل تعدیل 2) اصلاح و بازسازی شهری و 3) بهبود اهداف عمده عبارت اند از:

 • بررسی و تصویب پالیسی های بهسازی اسکان غیر پلانی؛
 • بهبود برنامه ریزی ها از طریق شوراء های انکشاف محلی و جلسه گذر و منطقه؛
 • ادغام محلی ساحات مسکونی بیجاه شده گان داخلی در مطابقت با ماسترپلان های شهری؛
 • پروژه ها مخصوص مبتنی بر ابتکار زنان و جوانان به سطح شوراء های انکشاف محلی و گذر؛
 • نقشه برداری از ساحات خطرناک که خانوار آنرا اشغال نموده و اسکان مجدد این خانوار به موقعیت های امن؛
 • شناسایی، علامه گذاری و تامین سایت های استراتیژیک بازسازی شهری در پنج شهر بزرگ؛
 • تهیه و تصویب رهنمودات بازسازی شهری؛
 • چارچوب ایجاد شده قانونی برای تنظیم مجدد زمین؛
 • ، توسعه و تطبیق بازسازی ساحات شهری (مثال. دارلامان، سرک میدان هوایی) از طریق محلات موجود و با همکاری سکتورخصوصی.

sds.jpg

نقشه اصلاح  زمین برا منطقه یکه توت کابل

 

dfd.jpg

نقشه ساحات پلانی و غیر پلانی شهر کابل