ژبه
  • info@crida.gov.af
  • د انصاري لمړۍ کوڅه، کابل
  • +93 744 44 93 01
ژبه

د بنسټيزو زېربناوو رامنځته کول

د باکيفيته او اغيزمنو خدماتو وړاندې کول، ځکه اړين دي، چې بشپړې ودې پياوړتيا ته تحقق بښي او اقتصادي انګيزو ته وده ورکوي.

څرنګه چې افغانستان د زېربناوو په عامه پانګونه کې اغيزمن ګامونه پورته کړي دي، په دې وروستيو کې د خصوصي سکتور په برخه کې يې هم فعاله ونډه اخيستې ، څو د پراخو پانګونو( د الکوزي کمپنيو ګروپ له خوا د صنايعو او ۲- سروبې پراختيا) مخ پر ودې غوښتنې د يوه غوره کاري بېلګې په توګه ځواب کړي.

په دې اړه هېڅ استدلال نه شته، چې په اقتصادي او ټولنيزو برخو کې د زېربناوو پراختيا د اقتصادي ودې له مهمو فکتورونو څخه په ځانګړي توګه مخ پر ودې هېوادونو لکه افغانستان کې د مرکزي سيمې په توګه ونه ګڼل شي.

 

  • توليدي اسانتياوې، اقتصادي فعاليتونه په حرکت راولي؛
  • د سوداګرۍ لګښت راکموي او سياليو ته وده ورکوي؛
  • کاري فرصتونه برابروي؛
  • د ژوند کيفيت ته وده ورکوي؛
  • د زېربناوو کموالی او نشتوالی د پاييدونکو، د بې وزلۍ له منځه وړلو او نورو لارو د مخنيوي لامل ګرځي؛

dfd.jpg